ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 

Η ASSET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ιδρύθηκε το 1997 σαν εταιρεία υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης του πελάτη, τη διάγνωση των αναγκών του και τη συνεχή υποστήριξή του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

 


 

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Διαβάστε Περισσότερα

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Διαβάστε Περισσότερα

Sector Skills Alliance for Advanced Manufacturing

Διαβάστε Περισσότερα

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

Διαβάστε Περισσότερα

ΝΕΑ

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις

Απευθύνεται ειδικά σε: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλαδου πληροφορικής και επικοινωνιών

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών.Θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών (new product development) και εμπεριέχουν:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης , έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 2. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ.
 3. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησής τους στο Πρόγραμμα.
 4. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
 5. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 6. Ως επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες για τους σκοπούς του Προγράμματος νοούνται αποκλειστικά οι δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής, (βλ.Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης). Οι ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι πρέπει να είναι ενεργοί πριν την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 7. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
 8. Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει (βλ. Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης).
 9. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 11. Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 12. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 13. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α137/13.9.2017)
 14. Υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται:
  • ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης2
  • ότι θα ενεργοποιήσουν – εφόσον δεν υφίσταται ήδη κατά τη φάση υποβολής πρότασης – επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την ανάλυση του Παραρτήματος Ι, πριν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 15. Κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.


Τι ενισχύεται:

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία νεοφυπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού.

Τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης,
 • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 • τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.,


Συνολικός Προϋπολογισμός: €100.000.000,00
Προϋπολογισμός Ταμείου: €100.000.000,00

Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/06/2022
Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης:https://digitalsme.gov.gr

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Έργου Coop

While CoOp project ends, the project educational resources start their impact at European level

 

 

                                  CoOp Logo long

 

CoOp project (Cooperate to Operate – bringing together youth organizations and SMEs through corporate social responsibility) supported youth organizations to diversify their funding sources by educating them in the field of CSR & fundraising from SMEs.

In 2017-2019, the CoOp partners from Norway, Greece, Ireland, Norway, Poland and Romania: 

 • Developed research-based knowledge on the SMEs’ and youth organizations’ collaboration, and on the business’ capacity to invest in youth development and education.

Check the national CoOp Research Reports and the CoOp Comparative Report on SMEs and Youth Organizations Cooperation. 

 • Developed innovative and attractive funding models & tools on CSR and fundraising, which can be used both by youth organizations and SMEs.

Download here the CoOp CSR and Fundraising Training Toolkit and the CoOp Ready Tools for Fundraising. 

 • Identified and promote best practices and success stories on the SMEs’ and youth organizations’ partnerships.

Read the CoOp Best Practices Guide on SMEs and Youth Organizations Cooperation, and get inspired by the Success Stories and the Video Success Stories collected and promoted by the CoOp partners. 

 • Proposed valuable public policies for boosting the partnerships between SMEs and youth organizations.

Check the Public Policies proposed by CoOp partners to enhance the cooperation between SMEs and youth organizations.

The project was co-financed by European Commission, within Erasmus+ Programme through Aktiv Ungdom (Norway). The project partners are:  Norsensus Mediaforum (Norway),  Asset Tec (Greece), Youth Work Ireland (Ireland), Fundacja Samodzielni Robinsonowie (Poland) and Fundatia Danis (Romania). 

During the two-year project, the partners managed to reach with specific activities and open educational resources developed for youth organizations and SMEs, over 500 stakeholders from the five countries: NGOs working with young people, youth organizations, youth centers, young people, youth workers/educators, SMEs, large and multinational companies, public authorities, universities, business centers, business associations, NGO federations, etc. 

At the same time, through the international training course on CSR and Fundraising, CoOp partners trained 25 youth workers from Norway, Greece, Ireland, Poland and Romania on how to get more SMEs support for their projects for young people. Then, these 25 youth workers shared the new knowledge and skills, and the CoOp educational resources, with other 148 youth workers and staff from their organizations or other organizations from their community. 

To disseminate the project’s results and the open educational resources, partners organized 10 national events with 124 participants – youth organizations, SMEs, large and multinational companies, business associations, universities, NGO federations, etc. 

For any information you might have about CoOp project, its results and the educational resources developed, please contact us at Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.!">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.! 

 

Συνέδριο: 4η Βιομηχανική Επανάσταση | Οι Νέες Τεχνολογικές Τάσεις

coverimage

 

4η Βιομηχανική Επανάσταση: Οι Νέες Τεχνολογικές Τάσεις

 

New world . New you!

 

Παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου να αλλάζει;

Βλέπεις τις νέες τεχνολογικές τάσεις να κυριαρχούν στη ζωή σου και αναρωτιέσαι πώς θα προσαρμοστείς σε αυτές;

Το Citycampus.gr σε καλεί να γνωρίσεις τη νέα τάξη πραγμάτων στο 1ο του Συνέδριο!

Μία ημερίδα αφιερωμένη σε φοιτητές και νέους αποφοίτους, με όρεξη και πάθος για τις νέες καινοτομίες που επιτάσσει ο σύγχρονος κόσμος!

Πώς επηρεάζουν οι νέες τεχνολογικές τάσεις τη ζωή μας;

Τι ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη και ποια η σχέση της με την Cognitive Science;

Πώς θα προετοιμαστείς κατάλληλα για τις αλλαγές αυτές, ώστε να εξασφαλίσεις το μέλλον σου;

 

Διακεκριμένοι ομιλητές του χώρου της αγοράς θα μοιραστούν γνώσεις και συμβουλές για το πώς να ανταπεξέλθεις στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών θα μεταφέρουν προσωπικές τους εμπειρίες, προσεγγίζοντας περαιτέρω όρους όπως ρομποτική, νανοτεχνολογία, μηχανική.

Το Συνέδριο θα εμπλουτίσουν miniworkshopsποικίλου περιεχομένου.

 

Ακόμα, σε περιμένουν πολλές μικρές και μεγάλες εκπλήξεις, οι οποίες θα μετατρέψουν αυτό το Συνέδριο σε ένα ταξίδι στο μέλλον.

 

Πότε;

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

Πού;

Alba Graduate Business School, The American College of Greece (Ξενίας 6-8, Αθήνα)

 

Ώρα διεξαγωγής: 10:00π.μ. – 20:30μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη

Βεβαίωση συμμετοχής


Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μείνετε συντονισμένοι εδώ:


Official site


Official Facebook Page


Event Page

Ο κόσμος αλλάζει. Εσύ;

Σε περιμένουμε!

 

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες: “Επιχειρηματίας της δεκαετίας” ο Γιάννης Πολυχρονάκης

 

Πανευρωπαϊκή πρωτιά ανάμεσα σε 14.000 επιχειρηματίες για τον Έλληνα Επιχειρηματία που βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες !!!

Ο Ρεθυμνιώτης Γιάννης Πολυχρονάκης ψηφίσθηκε ως ο κορυφαίος Επιχειρηματίας Υποδοχής στην Ευρώπη κατά τον εορτασμό για τα 10 χρόνια του προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες (2009-2019), σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019 στις Βρυξέλλες με την παρουσία 200 Ενδιάμεσων Οργανισμών του προγράμματος, Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EASME). Ο Γιάννης συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 2015 με την υποστήριξη του Ενδιάμεσου Οργανισμού στην Ελλάδα Asset Τεχνολογική.

Με σπουδές Πολιτικού Μηχανικού και Διοίκησης Επιχειρήσεων ο Γιάννης Πολυχρονάκης ανέλαβε και διευθύνει την οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό και τουριστικό κλάδο. Την τελευταία δεκαετία υλοποίησε σημαντικά έργα, κάποια από τα οποία διακρίθηκαν για τις καινοτόμες σχεδιαστικές και κατασκευαστικές λύσεις τους. Η ενασχόληση με τον ξενοδοχειακό κλάδο αφορά μικρές τουριστικές μονάδες στο Νομό Ρεθύμνου. Από το 2012 συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σεμινάρια και συνέδρια με αντικείμενο τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Ο Γιάννης Πολυχρονάκης στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησε 15 συνεργασίες με Νέους Επιχειρηματίες από το εξωτερικό, δίνοντας υψηλή προστιθέμενη αξία στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, οδηγώντας τον στην κορυφαία διάκριση που έχει δοθεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο καταδεικνύοντας τη δυναμική και προοπτική της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

        EYE Awards 1             EYE Awards 2

 

ASSET TEC - ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

 

Asset-Logo 100x100ASSET - TEC

ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

 

Η ASSET TEC επιθυμεί να συνεργαστεί με επιστημονικά στελέχη - εμπειρογνώμονες για την υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενου έργου (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με Σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνουμε τις εξής ειδικότητες :

 

-  Μηχανικοί (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι) με εμπειρία στην υλοποίηση μελετητικών έργων

-  Οικονομολόγοι με εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση, προγραμματισμό έργων, στον έλεγχο και τεκμηρίωση παραδοτέων και στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών

-  Επιστήμονες με γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων

Επιστήμονες με γνώσεις και εμπειρία διαχείρισης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων

-  Κοινωνικοί Επιστήμονες, με εμπειρία στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας

-  Γραφίστας - Φωτογράφος με ανάλογη εμπειρία

 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

-          Αναγνωρισμένο πτυχίο καθώς και δεξιότητες για τις παραπάνω ειδικότητες

-          Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί

-          Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

-          Σωστή χρήση αγγλικής γλώσσας

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην διεύθυνση:

ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, Σωκράτους 23 Τρίκαλα,   ΤΚ 42100

                                                              

Θα ακολουθηθεί ανοιχτή διαδικασία επιλογής βάσει της τήρησης της αρχής ίσης μεταχείρισης, μη διάκρισης, ισότητας των φύλων και διαφάνειας, ηλικίας, ή γενετήσιου προσανατολισμού.

 

Πληροφορίες:

Τηλ. Επικοινωνίας:+30 210 9273118

 

Facebook page: Asset Tec , Web address : www.asset-tec.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

mojoedit

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Εργαξία» υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων - ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού» στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες».

suscomedit

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΟΓΑΙΑ» υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων – Αρτέμιδος και Παλλήνης».

 

FLY logo

 

Το έργο FLY (Financial Literacy for Youth) στοχεύει στην χρηματοοικονομική εκπαίδευση των νέων μεταξύ 18 και 30 ετών, μέσω της ανάπτυξης υποστηρικτικών ψηφιακών εργαλείων (Digital Mind Maps, Digital Playbook)

 

capacitybedit

 

Το CB4LLP δημιουργεί μεθοδολογίες και εργαλεία που υποστηρίζουν τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων LLP, τη βελτίωση της Δυνατότητας Δόμησης σε τομεακό, διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και την προώθηση της αξιοποιήσης των διατομεακών δράσεων σε επίπεδο ΕΕ.

 

 

 

HFAISTIADESlogo
hermes 
paros

amfiloxia 
topsalogo
    sentra
    mojo
co op logo