Η Asset Τεχνολογική έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στο χώρο της Υγείας και στις νοσοκομειακές μονάδες στις οποίες παρέχει μία σειρά υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι:

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Νοσοκομείων (Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης)

Επικαιροποίηση Επιχειρησιακών Σχεδίων

Μελέτες Πληροφορικής

Άλλες Μελέτες

Κατάρτιση

Παρακολούθηση Υλοποίησης Επιχειρησιακών Σχεδίων

Απογραφή Παγίων Στοιχείων

Υποστήριξη Διαχειριστικών & Λογιστικών Εργασιών

Ευρωπαϊκά Προγράμματα