ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα
- Erasmus+
- Erasmus for Young Entrepreneurs
- European Qualifications Framework
- Lifelong Learning Programme
- Leonardo da Vinci
- Grundtvig
- Socrates
- Lingua
- Med Campus
- Adapt
- Youthstart
- Equal
- Horizon 2020
- Interreg

Εθνικά Προγράμματα
ΕΣΠΑ 2014-2020
- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
- Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
- Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια
- Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
- Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
- Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για τηνΤοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”

ΕΣΠΑ 2007-2013
- Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα
- Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
- Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
- Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση
- Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

2 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
- Ε.Π. “Βιομηχανία”
- Ε.Π. “Ενέργεια”
- Ε.Π. “Τουρισμός - Πολιτισμός”
- Ε.Π. “Τηλεπικοινωνίες”
- Ε.Π. “ΜΜΕ”
- Ε.Π. “Εκπαίδευση & Αρχική Κατάρτιση”

3 ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
- Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα”
- Ε.Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”
- Ε.Π. “Υγεία και Πρόνοια”
- Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση”
- Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)