Η ΑΣΣΕΤ Τεχνολογική, προσκαλεί τους παραπάνω φορείς για την παροχή υπηρεσιών για την «Υλοποίηση ενεργειών ερευνητικού χαρακτήρα» στο πλαίσιο του έργου «Εργαλειοθήκη Ψηφιακής Επιχειρηματικής Διαδοχής» με Αρ. Αίτησης 112680 στο Πρόγραμμα ΙΙ – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

Το αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει καινοτόμες λειτουργίες όπως η αυτόματη δημιουργία πλάνου επιχειρηματικής διαδοχής. Για τη βελτιστοποίηση του χρόνου και της ποιότητας των δημιουργούμενων πλάνων διαδοχής απαιτείται σχετική έρευνα και επιλογή/διαμόρφωση κατάλληλων αλγοριθμικών μεθόδων ώστε: α) η απόκριση του συστήματος να είναι άμεση και β) τα δημιουργούμενα πλάνα διαδοχής να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

Η δαπάνη στη περίπτωση έγκρισης του έργου στο Πρόγραμμα ΙΙ – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της δραστηριότητας Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος και εντάσσεται στην Κατηγορία Δαπάνης ΚΔ2.3. «Συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Η Υλοποίηση ενεργειών ερευνητικού χαρακτήρα, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω παραδοτέα:
D.1.4. Εκπαιδευτικό υλικό
D.1.5. Βελτιστοποιημένη μέθοδος δημιουργίας πλάνου διαδοχής

Τίτλος Παραδοτέου: Υλοποίηση ενεργειών ερευνητικού χαρακτήρα του έργου «Εργαλειοθήκη Ψηφιακής Επιχειρηματικής Διαδοχής»
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Ένας (1) μήνας
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 17.856,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 14.400,00 € πλέον ΦΠΑ.
CPV: 92312212-0 – Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την προετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων και
72227000-2 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ολοκλήρωσης λογισμικού

Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του Προϋπολογισμού.