Η ΑΣΣΕΤ Τεχνολογική, προσκαλεί τους παραπάνω φορείς για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης Σκοπιμότητας» στο πλαίσιο του έργου «Εργαλειοθήκη Ψηφιακής Επιχειρηματικής Διαδοχής» με Αρ. Αίτησης 112680 στο Πρόγραμμα ΙΙ – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

Αντικείμενο του υποέργου είναι η εκπόνηση της Μελέτης Σκοπιμότητας για την αποτύπωση της τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας του έργου και τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν από αυτό, καθώς και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεσή του.

Η δαπάνη στη περίπτωση έγκρισης του έργου στο Πρόγραμμα ΙΙ – «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της δραστηριότητας Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος και εντάσσεται στην Κατηγορία Δαπάνης ΚΔ2.3. «Συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Η Μελέτη Σκοπιμότητας, θα περιλαμβάνει τις παρακάτω υπο-ενότητες:
– Λειτουργική Σκοπιμότητα,
– Τεχνική Σκοπιμότητα,
– Οικονομική Σκοπιμότητα.

Τίτλος Παραδοτέου: Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου ««Εργαλειοθήκη Ψηφιακής Επιχειρηματικής Διαδοχής»
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Τρεις (3) μήνες
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 37.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ.
CPV: 79314000-8 – Μελέτη σκοπιμότητας
Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του Προϋπολογισμού.

Η κατάθεση προσφοράς γίνεται είτε ηλεκτρονικά με Θέμα «Προσφορά για Μελέτη Σκοπιμότητας έργου 112680», στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας asset@asset-tec.gr ή με κατάθεση σφραγισμένου φακέλου στα γραφεία της ΑΣΣΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Μ. ΕΠΕ, Γιολδάση 2 και Ρούμπεση, Τ.Κ. 11744, Νέος Κόσμος, Αθήνα (4ος Όρφος) μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00′.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-9273118. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή διεύθυνση www.asse-tec.gr της εταιρείας και στο ΚΗΜΔΗΣ.